Katerica.bg

Защита на личните данни

• ”КАТЕРИЦА” ЕООД , ЕИК 206232712, в качеството си на Администратор на лични данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят. 

• ”КАТЕРИЦА” ЕООД е Администратор на лични данни, установен на територията на Република България и обработва законосъобразно и добросъвестно лични данни във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

• Получателите или категориите получатели, на които личните данни могат да бъдат разкрити са физическите лица, за които се отнасят данните или други лица, ако това е предвидено в нормативен акт. Предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

• Личните данни, които Потребителят предоставя, както и личните данни, които ”КАТЕРИЦА” ЕООД получава в процеса на предоставяне на търговските си услуги, се обработват и съхраняват от страна на ”КАТЕРИЦА” ЕООД в съответствие с Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент) и Закона за защита на личните данни. Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срока, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на ”КАТЕРИЦА” ЕООД както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Потребителите, се съдържа в Политиката за защита на личните данни на ”КАТЕРИЦА” ЕООД, която е публикувана на интернет страницата (“Политиката“).“

X